DUAE. Întrebări și mituri

July 29, 2019 01:38

 

La cca 10 luni de la implementare, participanții la procesul de achiziții se mai confruntă cu unele neclarități care împiedică utilizarea eficientă a documentului DUAE.

 

Avem un formular completat. Putem să-l utilizăm, de fiecare dată când aplicăm la o nouă procedură de achiziții, doar modificând Partea I?

Operatorul Economic este obligat să răspundă întrebărilor stipulate în formularul DUAE anexat la procedura de achiziții de către autoritatea contractantă, nu doar să anexeze un DUAE pentru a se ”conforma” cerințelor.

În conformitate cu punctul 11.3 (SECȚIUNEA B. CRITERII DE CALIFICARE) din Documentația Standard, Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. 

Completarea formularului DUAE generat electronic exlude riscul prezentării altui formular decât cel solicitat de către autoritatea contractantă.

 

Operatorul economic poate adăuga DUAE după deschiderea ofertelor?

Conform aliniatului  (5), Art. 61 a legii 131/15, prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice,  a propunerii financiare, a DUAE și, după caz, a garanției pentru ofertă. Respectiv, fără formularul DUAE oferta este considerată incompletă.

La etapa examinării, evaluării şi comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sînt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE (aliniat 5, art. 65). 

 

Am depus toate documentele de calificare odată cu oferta, pentru că autoritatea contractantă a indicat lista de documente de calificare în anunțul de participare

Autoritatea contractantă este obligată să indice documentele de calificare și criteriile de selecție în documentația de atribuire. Conform articolului 16 (legea 131/15), autoritatea contractantă evaluează datele de calificare ale operatorului economic conform modului și criteriilor expuse în documentația de atribuire.

Criteriile de calificare şi selecţie specificate în anunțul şi/sau invitaţia de participare trebuie să fie aceleaşi cu cele prevăzute în documentaţia de atribuire. 

Specificarea documentelor de calificare în anunțul de participare nu presupune prezentarea lor obligatorie la depunerea ofertei, decât dacă acest fapt nu se menționează expres în documentație.

În conformitate cu art. 18, la momentul depunerii cererilor de participare sau a ofertelor, autoritatea contractantă acceptă DUAE, care constă într-o declaraţie pe proprie răspundere, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi, care confirmă că operatorul economic îndeplineşte criteriile de selecție, cele privind capacitatea tehnică și financiară  solicitate și nu se află în niciuna din situațiile de excludere.

Înainte de atribuirea contractului de achiziţii publice, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

 

Documentele de calificare le depunem odată cu oferta pentru că nu pot fi adăugate pe platforma de achiziții la solicitarea autorității, după deschiderea ofertelor

Ca urmare a modificărilor din sistemul MTender, participanții la procedura de achiziții  pot adăuga documentele la oferta depusă prin intermediul platformei de achiziții, după acceptarea ofertei de către autoritatea contractantă. 

 

Autoritățile contractante solicită depunerea documentelor odată cu depunerea ofertei pentru că nu au garanție că operatorii le vor prezenta la solicitare și/sau nu au încredere în cele declarare în DUAE

Articolul 18 (legea 131/15) prevede obligația Autorității contractante de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat care  a prezentat informaţii false sau nu a prezentat informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Ofertanții pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAE sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.  


Distribuiți pe rețelele sociale :
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
Tags: