Participarea operatorilor economici nerezidenți la achizițiile publice din Moldova

June 21, 2019 09:23

În conformitate cu legea 131 privind procedurile de achiziții publice orice operator economic, rezident sau nerezident are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. 

Operatorii economici străini beneficiază în Republica Moldova de aceleaşi drepturi privind participarea la procedurile de achiziţii publice de care beneficiază operatorii economici din Republica Moldova în ţara în care operatorul economic străin este rezident. 

 

Utilizarea platformei de achiziții electronice

Înregistrarea pe platforma de achiziții electronice este accesibilă și gratuită atât pentru operatori economici rezidenți cât și pentru nerezidenți.

La înregistrare se va bifa opțiunea nerezident, iar pentru activarea contului se vor prezenta (prin e-mail) actele în baza cărora poate fi identificat utilizatorul ca persoană autorizată să reprezinte compania.

Limbi de comunicare cu serviciul de suport e-licitatie.md: română, engleză, rusă.

 
Limba de prezentare a ofertelor

Ofertele se prezintă în limba specificată în documentaţia de atribuire (punctul 1.11 din FDA). Orice operator economic are dreptul să facă referinţe la documentația de atribuire şi să-şi formuleze cerinţele în limba în care a prezentat oferta.

Notă! Documentatia de atribuire se întocmește și se publică de către autoritatea contractantă în limba de stat, dar poate fi întocmită şi în una din limbile de circulaţie internaţională în cazul în care:

  a) natura bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate impune atragerea de operatori economici străini, resurse, tehnologii străine, prestarea de servicii de expertiză sau antrenarea de concurenţi străini;
  b) valoarea estimată a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate depăşeşte pragurile prevăzute în legea 131/15 la art. 2 alin. (3). (bunuri/servicii >2,3 mln lei, lucrari >90 mln lei).

 

Valuta ofertelor

Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care documentația standard (FDA punctul 3.9) prevede altfel.

Dacă Autoritatea contractantă prevede acceptarea ofertelor în valută străină, în documentația de atribuire va fi indicată sursa și data ratei de schimb care va fi utilizată pentru evaluarea și compararea ofertelor.

 

Semnarea ofertelor

Pe ofertele depuse electronic, în conformitatea cu legislația în vigoare, se solicită aplicarea semnăturii electronice (referință: Art. 32, punct i) Legea  Nr.131).

Atragem atenție OE nerezidenți asupra faptului că semnătura electronică emisă de către autorități din alte state decât Republica Moldova nu este recunoscută, așa cum la moment nu există acorduri în acest sens între Republica Moldova și alte state. (referință: Art. 6 Recunoaşterea semnăturilor electronice străine, LEGEA Nr. 91 din 29.05.2014).

Emiterea semnăturii electronice este condiționată de identificarea titularului. Așa cum date de identificare se consideră numele, prenumele şi numărul de identificare a persoanei fizice (IDNP), este necesar bulletin de identitate RM, permis de ședere, sau alt act care conține IDNP.

O soluție este delegarea prin procură a dreptul de semnare electronică a ofertelor către persoane rezidente în Republica Moldova, deținătoare de semnătură electronică calificată .

 

Garanţia pentru ofertă şi garanţia de bună execuţie a contractului

Autoritatea contractantă nu va respinge oferta pe motiv că garanţia a fost prezentată de un emitent străin, dacă acest fapt nu vine în contradicţie cu legislaţia, cu condiţia că garanţia pentru ofertă şi emitentul corespund cerinţelor stipulate în documentația de atribuire.

 

În cazul în care în documentația de atribuire nu sunt clar specificate cerințele autorității referitor la valuta ofertei, limba de prezentare și emitentul de garanție bancară, operatorul economic este în drept să adreseze întrebări în perioada de clarificare.


Distribuiți pe rețelele sociale :
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
Tags: