5 erori frecvente la depunerea ofertelor

March 20, 2019 10:16

 

1. Prețul prea mare, sau nejustificat de mic

 

Prețul este considerat a fi nejustificat de mic dacă propunerea financiară are o valoare semnificativ mai scăzută în comparaţie cu alte oferte sau în raport cu bunurile, lucrările sau serviciile care urmează a fi furnizate, executate sau prestate în situaţia în care ofertantul nu reuşeşte să demonstreze accesul său la o tehnologie specială sau la condiţii de piaţă mai avantajoase care i-ar permite să ofere un preţ scăzut.

În cazul achiziţiei publice de lucrări, nejustificat de mic este considerat preţul semnificativ mai scăzut în comparaţie cu ofertele altor participanți, sau preţul ce reprezintă mai puţin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a preţului anormal de scăzut.

Prețul ofertei este considerat prea mare dacă valoarea din propunerea financiară depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform legii 131.

 

2. Ofertă neconformă sau neadecvată

 

Participând la o procedură de achiziții publice este foarte important să vă asigurați că au fost depuse toate documentele solicitate de către autoritatea contractantă în anunțul de participare sau documentatia de atribuire.

Ofertele considerate neadecvate, inacceptabile sau neconforme constituie temei de descalificare.  

Oferta lipsită de relevanță față de obiectul achiziției, care nu satisface, necesitățile și cerințele indicate în documentația de atribuire este considerată neadecvată.

Ofertă inacceptabilă este oferta prezentată de către ofertantul care nu are calificările necesare indicate în documentaţia descriptivă sau documentaţia de atribuire, precum  și ofertă al cărei preț depășește bugetul autorității contracte.

Ofertă care nu corespunde cerinţelor indicate în documentaţia descriptivă sau documentaţia de atribuire, care este rezultatul unor acțiuni anticoncurențiale sau de corupție, sau care a fost considerată de autoritatea contractantă ca fiind anormal de scăzută va fi considerată neconformă.

 

3. Lipsa semnăturii electronice de pe documentele ofertei

 

Deși pare banal, aceasta este unul din cele mai frecvente motive de descalificare a ofertelor depuse la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție prin intermediul MTender.


În conformitate cu articolul 33, alin. (14) lit. (i) al Legii 131/15 “pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică”și în conformitate cu p.25 din  Hotărârea Guvernului 987 din 10.10.2018 “Operatorul economic are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. Oferta, scrisă și semnată electronic, se prezintă utilizînd SIA RSAP pînă la data și ora-limită pentru depunere, fixate de către autoritatea contractantă în invitația sau anunțul de participare”.

Prin urmare, la depunerea ofertelor electronice, este obligatorie semnarea acestora prin aplicarea semnăturii electronice, fără semnătură olografă și ștampilă umedă, chiar dacă acestea sunt solicitate în documentația de atribuire. Semnătura electronică avansată calificată are aceeaşi valoare juridică ca şi semnătura olografă. 

 

Notă! Semnătura olografă și ștampila nu înlocuiesc semnătura electronică. 

4. Ofertă incompletă

 

Înainte de publicarea ofertei, asigurați-vă că au fost atașate toate componentele ofertei, formularele și documentele solicitate.

Autoritatea contractantă poate solicita clarificări, sau completări în cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant sunt incomplete sau eronate, dar în cazul lipsei documentului, (exemplu: garanție bancară, ofertă tehnică) acesta nu poate fi solicitat/prezentat după expirarea termenului de depunere a ofertelor.

 

5. Autorizarea semnatarului

 

În cazul în care documentele sunt semnate de o altă persoană decât administratorul, trebuie să existe un document confirmativ prin care se specifică acordarea dreptului de a reprezenta compania și a semna documentele ofertei către persoana care semnează. 

 

Un element comun al motivelor de descalificare ofertelor este analiza insuficientă a condițiilor procedurilor de achiziții și cerințelor specificate în documentația de atribuire. Pentru a evita erorile și exclude interpretările greșite ale specificațiilor tehnice și condițiilor de participare, în perioada de clarificări pot fi adresare întrebări autorității contractante.

Recomandăm alocarea timpului suficient pentru analiză, clarificări și pregătirea ofertei.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Platforma de achiziții electronice www.e-licitatie.md invită specialiștii în achiziții să participle la programul de Instruire și informare Devino expert în achiziții electronice, în cadrul căruia sunt organizate ateliere de lucru și sunt elaborate diverse materiale informative despre achizițiile electronice care au ca obiectiv popularizarea achizițiilor electronice și dezvoltarea profesională a participanților la procesul de achiziții publice.


Distribuiți pe rețelele sociale :
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
Tags: