FAQ - Intrebari si raspunsuri achizitii publice,tendere

Daca aveti careva intrebari referitor la tendere , mtender, licitatii, achiziiti publice, completati acest formular Intrebari si Sugestii


La procedura repetată poate fi examinată singura ofertă prezentată și dacă aceasta corespunde tuturor criteriilor și cerintelor, AC ii poate atribui contractul participantului respectiv.


 

Criteriul definitoriu folosit la clasificarea întreprinderilor mici ┼či mijlocii în scopuri statistice este num─ârul mediu anual de salaria┼úi, dup─â cum urmeaz─â: 


  - întreprindere mic─â –  pân─â la 49 salaria┼úi


  - întreprindere mijlocie – de la 50, pân─â la 249 salaria┼úiAutoritatea contractant─â este obligat─â s─â r─âspund─â la toate întreb─ârile parvenite de la agen╚Ťii economici interesa╚Ťi pe parcursul perioadei de clarific─âri.


În cazul în care la expirarea termenului pentru clarific─âri este cel pu╚Ťin o întrebare f─âr─â r─âspuns, procedura de achi╚Ťie este suspendat─â, adic─â depunerea ofertelor este blocat─â pân─â la publicarea r─âspunsului. Ca urmare, perioada de depunere va fi prelungit─â cu atât cât a întârziat r─âspunsul (nr. de zile trecute dup─â expirarea termenului de clarific─âri pân─â la publicarea r─âspunsului).

Conturile sunt primite de la Trezorerie în baza codului CPV selectat ╚Öi IDNO institu╚Ťie.
Dac─â se afi╚Öeaz─â alt cont decât cel pe care sunt disponibile surse financiare pentru achizi╚Ťia respectiv─â, este cazul s─â verifica╚Ťi dac─â CPV este selectat corect ╚Öi corespunde categoriei de cheltuieli preconizate. Dac─â CPV este idicat corect ╚Öi nu primi╚Ťi codul IBAN pe care ave╚Ťi bugeta╚Ťi banii, rug─âm s─â înforma╚Ťi platforma, sau Trezoreria pentru a verifica corectitudinea map─ârii codurilor CPV ╚Öi conturilor IBAN pentru institu╚Ťia Dvs.

Formularele DUAE pot fi completate electronic utilizând serviciul DUAE.md care este destinat autorit─â╚Ťilor contractante  ╚Öi operatorilor economici participan╚Ťi la procedurile de achizi╚Ťii publice ╚Öi poate fi utilizat dup─â cum urmeaz─â:

  • Formularul DUAE este generat de c─âtre autoritatea/entitatea contractant─â electronic ╚Öi ata╚Öat în format pdf la documenta╚Ťia de atribuire.
  • Operatorii economici r─âspund completând electronic formularul DUAE aferent procedurii dup─â autentificare pe DUAE.md

Not─â! Formularele DUAE care con╚Ťin men╚Ťiunea ”Acest formular a fost generat electronic ╚Öi poate fi completat pe DUAE.md” au fost generate electronic de c─âtre AC ╚Öi pot fi completate online de c─âtre participan╚Ťii la procedura de achizi╚Ťii.

Serviciul guvernamental Msign ofer─â op╚Ťiunea Verificare semn─âturi pentru verificarea autenticit─â╚Ťii semn─âturii electronice în condi╚Ťii de securitate garantat─â.

Aten╚Ťie! Prezen╚Ťa pe document a informa╚Ťiei grafice despre semn─âtura digital─â NU reprezint─â confirmare a valabilit─â╚Ťii, a╚Öa cum nu exist─â siguran╚Ťa c─â documentul nu a fost alterat dup─â aplicarea semn─âturii. Unica metod─â sigur─â este înc─ârcarea documentului respectiv pentru verificare în Msign.

Pentru a fi informa╚Ťi despre lansarea procedurilor de achizi╚Ťii, agen╚Ťii economici înregistra╚Ťi pe platforma de achizi╚Ťii indic─â Domeniile de interes în Profill companie, bifând codurile CPV corespunz─âtoare. La publicarea procedurilor de achizi╚Ťie care corespund codurilor CPV selectate, sunt transmite notific─âri pe adresa de e-mail indicat─â în profil.

A╚Öa cum AC în majoritatea cazurilor aleg un CPV general (doar primele 3 cifre identificate) se recomand─â indicarea unui CPV genela la abonare. 

Dup─â publicarea procedurii documentele nu pot fi ╚Öterse! În cazul în care este necesat─â modificarea unui document, prin accesarea op╚Ťiunii Actualizare poate fi modificat─â denumirea ╚Öi descrierea documentului - ”document exclus” ╚Öi pot fi ad─âugate documente noi, cu men╚Ťiunea ”modificat”.Not─â! Modific─ârile sunt posibile doar pe durata perioadei de clarific─âri.

Perioada de a╚Öteptare este facultativ─â atunci când contractul de achizi╚Ťii publice/acordul-cadru respectiv urmeaz─â s─â fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant ┼či nu exist─â al┼úi operatori economici implica┼úi în respectiva procedur─â de atribuire (Art.32, alineat 3).

AC poate desemna câ╚Ötig─âtorul, chiar dac─â a fost depus─â o singur─â ofert─â calificat─â.Regulamentul cu privire la achizi╚Ťia bunurilor ╚Öi serviciilor prin COP (Sectiune IV, punct 42) prevede num─âr minim de ofertan╚Ťi doar pentru COP f─âr─â publicare (3 oferte).

Legislatia nu prevede reducerea termenului de depunere a ofertelor în cazul procedurii repetate.

Darea de seam─â se face pe procedur─â, nu pe fiecare lot în parte. Documentul este unul agregat ╚Öi include informa╚Ťia pentru toate loturile.

Sunt vizibile toate documentele depuse doar pentru oferta cea mai avantajoas─â. Pentru celelalte oferte se deschid urm─âtoarele documente:- Documente de eligibilitate – DUAE- Alte documente - garan╚Ťia bancara, asigurari, autorizatii Not─â! Dac─â oferta cea mai avantajoas─â este descalificat─â, devin vizibile toate documentele depuse pentru urm─âtoarea ofert─â.

Valoarea ofertei, în timpul rundelor licita╚Ťiei electronice, se completeaz─â f─âr─â spa╚Ťii!

În cazul în care se adaug─â spa╚Ťii, sistemul preia doar valoarea de pân─â la spa╚Ťiu (ex: 5, în cazul complet─ârii 5 000 000).

În conformitate cu documenta╚Ťia standard, garan╚Ťia pentru ofert─â va fi valabil─â pentru perioada de valabilitate a ofertei sau alt─â perioad─â prelungit─â.

Iar ofertele vor r─âmîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limit─â de depunere a ofertei stabilit─â de autoritatea contractant─â.

Respectiv ╚Öi perioada de valabilitate a garan╚Ťiei va începe de la data-limit─â de depunere a ofertei stabilit─â în anun╚Ťul de participare.

Pentru COP ╚Öi licita╚Ťii deschise DUAE este un document obligator.

Pentru achizi╚Ťii de mic─â valoare, solicitarea DUAE este la discre╚Ťia AC. În cazurile în care este solicitat, devine parte a criteriilor de eligibilitate ╚Öi este obligator pentru participan╚Ťi.

Participarea la procedurile de achizi╚Ťii create prin sistemul MTender presupune depunerea ofertelor electronice, care, conform Legii 91/2014, reprezint─â o informa┼úie în form─â electronic─â, creat─â, structurat─â, prelucrat─â, p─âstrat─â ┼či/sau transmis─â prin intermediul computerului sau al altor dispozitive electronice, semnat─â cu semn─âtur─â electronic─â.

Prezen╚Ťa semn─âturii olografe ╚Öi ╚Ötampilei pe documentul ata╚Öat în sistem nu înlocuiesc semn─âtura digital─â. Depunerea documentelor nesemnate reprezint─â motiv de descalificare.

Semnarea electronic─â ╚Öi verificarea autenticit─â╚Ťii semn─âturii se efectueaz─â prin serviciul guvernamental MSign. 

AC va solicita ofertantului s─â suplimenteze, s─â clarifice sau s─â completeze informa╚Ťiile sau documentele ofertei, în cazul în care informa╚Ťiile sau documentele prezentate sunt incomplete, sau eronate, cu respectarea principiului transparen╚Ťei ╚Öi cel al tratamentului egal.

Ofertantul are dreptul s─â modifice (op╚Ťiunea Actualizare) sau s─â retrag─â oferta publicat─â (prin op╚Ťiunea Anulare) doar pân─â la expirarea termenului de depunere a ofertelor. 

Da. OE poate propune o ofert─â cu un pre╚Ť mai mare decât valoarea estimat─â.
AC poate accepta ofert─â cu pre╚Ť mai mare dac─â dispunde de fonduri ╚Öi nu sunt alte oferte calificate cu valoare mai mic─â. În acela╚Ö timp,AC are dreptul s─â anuleze procedura de achizi╚Ťie public─â, f─âcând referire la Art. 67, alin. 1, lit. d):- ofertele depuse dep─â┼česc cu 30% valoarea estimat─â a achizi┼úiei- au o valoare ce dep─â╚Öe╚Öte pragul prev─âzut de lege pentru procedura de achizi╚Ťie desf─â╚Öurat─â- prin valoarea inclus─â în propunerea financiar─â, ofertele dep─â┼česc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achizi┼úii publice;

Conform aliniatului  (5), Art. 61 a legii 131/15, prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice,  propunerii financiare, DUAE ╚Öi, dup─â caz, a garan╚Ťiei pentru ofert─â. Respectiv, f─âr─â formularul DUAE oferta este considerat─â incomplet─â.

În conformitate cu aliniatul 1, art. 18, la momentul depunerii cererilor de participare/ofertelor, autoritatea contractant─â accept─â DUAE, care const─â într-o declara┼úie pe proprie r─âspundere, ca dovad─â preliminar─â în locul certificatelor eliberate de c─âtre autorit─â┼úile publice sau de c─âtre ter┼úi, care confirm─â c─â operatorul economic îndepline┼čte criteriile de selec╚Ťie, cele privind capacitatea tehnic─â ╚Öi financiar─â  solicitate ╚Öi nu se afl─â în niciuna din situa╚Ťiile de excludere.


La etapa examin─ârii, evalu─ârii ┼či compar─ârii ofertelor, autoritatea contractant─â are dreptul s─â solicite ofertantului doar explica╚Ťii scrise asupra ofertei sale, dac─â informa╚Ťiile ╚Öi documentele prezentate sînt incomplete, sau documentele justificative aferente DUAE (aliniat 5, art. 65). 

Valoarea achizi╚Ťiei este preluat─â din planul creat pentru procedura respectiv─â f─âr─â posibilitate de editare. În cazul în care suma total─â a loturilor preconizate nu corespunde valorii procedurii de achiz╚Ťie, se corecteaz─â valoarea loturilor. Altfel nu este posibil─â publicarea procedurii.Dac─â au fost modificate estim─ârile, se ajusteaz─â mai înt─âi planul de achizi╚Ťii ╚Öi abia dup─â asta poate fi ini╚Ťiat─â procedura.

Not─â! Dup─â publicarea procedurii de achizi╚Ťii valoarea acesteea nu mai poate fi modificat─â.

Anularea unei proceduri de achizi╚Ťie este ireversibil─â. Indiferent de motivul anul─ârii (inclusiv anul─âri eronate) procedura nu poate fi restabilit─â ╚Öi este necesar─â ini╚Ťierea unei proceduri repetate pentru a efectua achizi╚Ťia.

Conform legii 131 din 03.07.2015, articolul 65 Examinarea, evaluarea ┼či compararea ofertelor, 
(7) Pentru evaluarea ofertelor exprimate în diferite valute, valoarea acestora se recalculeaz─â în valuta na╚Ťional─â sau o alt─â valut─â, dac─â acest lucru este prev─âzut de legisla╚Ťie sau documenta╚Ťia de atribuire, conform cursului stabilit în documenta╚Ťia de atribuire.  

 

În documenta╚Ťia standard Punctul 24. Valuta ofertei prevede urm─âtoarele:
24.1 Pre┼úurile pentru bunurile/serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldovene┼čti, cu excep┼úia cazurilor în care FDA punctul 3.9 prevede altfel.


Respectiv dac─â se accept─â oferte în valut─â strain─â acest fapt va fi specificat de c─âtre AC în FDA, punct 3.9, iar la punctul 5.1 se va indica sursa ╚Öi data ratei de schimb care va fi utilizat─â pentru evaluarea ╚Öi compararea ofertelor.


Not─â! A╚Öa cum suma ofertei este indicat─â în sistem ca valoare pentru compararea automat─â a ofertelor ╚Öi este utilizat─â pentru a fi determinat─â ordinea particip─ârii la licita╚Ťia electronic─â (în cazul procedurilor cu licita╚Ťie electronic─â), pentru evitarea confuziilor, recomand─âm s─â fie utilizat curs BNM la data depunerii ofertei.                   

Modificarea procedurii publicate este posibil─â doar în perioada de clarific─âri, dar este destul de restric╚Ťionat─â din punct de vedere a tipului modific─ârilor. Tehnic nu pot fi modifica╚Ťi urm─âtorii parametri: CPV, sum─â, criterii de evaluare, ad─âugare sau renun╚Ťare la op╚Ťiunea licita╚Ťie electronic─â (e-auction), componen╚Ť─â loturi, cantitate obiecte.