Achiziții publice electronice. Terminologie

February 04, 2019 05:24

 

Autoritate contractantă

Autoritate contractantă (AC) - autoritate publică, sau comercială care lansează proceduri în vederea încheierii contractelor de achiziții.

 

BDC

BDC – abreviere de la Bază de Date Centrală, unitatea care consolidează și distribuie toate datele introduse și generate de platformele comerciale.

 

COP

COP – Cererea Ofertelor de Preț, procedură de atribuire a contractelor de achiziţii de bunuri şi/sau servicii.

 

CPV

CPV – acronim de la Common Procurement Vocabulary (Vocabularul comun al achiziţiilor publice).

Codurile numerice (CPV) se constituie din 4 compartimente:
    a) diviziuni – care sînt identificate prin primele două cifre ale codului (XX000000-Y);
    b) grupe – care sînt identificate prin primele trei cifre ale codului (XXX00000-Y);
    c) clase – care sînt identificate prin primele patru cifre ale codului (XXXX0000-Y);
    d) categorii – care sînt identificate prin primele cinci cifre ale codului (XXXXX000-Y).

Referință:  Hotărîre Nr. 837 din 11.11.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV) 

Ghid practic pentru utilizarea CPV

 

Documentaţie de atribuire

Documentaţie de atribuire – documente care cuprind informaţii legate de obiectul contractului de achiziţii publice şi procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini/ documentaţia descriptivă.

 

DUAE

 

DUAE - Document Unic de Achiziții European. Formularul standard este aprobat conform Ordinului Nr. 177 din 09.10.2018.

Testați-vă cunoștințele în domeniu! Utilizarea formularului DUAE

 

MTender

 

Sistemul MTender este un model multi-platformă hibrid compus din Baza de Date Centrală și platformele comerciale, care asigură conexiunea între autoritățile contractante și participanții la procedurile de achiziții.

 

Ofertă

Ofertă – act prin care participantul îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţii. Oferta cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară.

 

Participant

Participant, sau ofertant - operator economic care a prezentat o ofertă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii.

 

Pas minim

Pasul minim - valoarea minimă pentru scăderea prețului de către participanți în procesul de licitare.

 

Platformă de achiziții

Platformele comerciale de achiziții sunt acreditate pentru prestarea serviciilor privind achizițiile publice electronice pentru autoritățile contractante care lansează proceduri electronice de achiziție și participanți.  

Platformele sunt conectate cu BDC care asigură sincronizarea datelor și documentației despre procedurile de achiziții lansate și ofertele depuse de pe toate platformele de achiziții conectate.

 

Propunere financiară

Propunere financiară – parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor procedurii de achiziție.

 

Propunere tehnică

Propunere tehnică – parte a ofertei elaborată în baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, documentaţie descriptivă.

 

Semnătură digitală

Semnătură digitală - atribut indispensabil al documentului electronic, obţinut în urma transformării criptografice a acestuia cu utilizarea cheii private, destinat să confirme autenticitatea documentului electronic.

 

MSign este serviciul guvernamental de semnătură electronică, care oferă posibilitatea utilizării tuturor tipurilor de semnătură electronică și verificării autenticității semnăturilor. 

Referință: Legea Nr.264 din 15.07.2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală

 

Specificație tehnică

Specificaţii tehnice – ansamblul indicaţiilor tehnice cuprinse, în special, în caietele de sarcini, care definesc caracteristicile solicitate pentru un material, produs sau bun şi care permit caracterizarea acestora astfel încît să corespundă utilizării urmărite de autoritatea contractantă.

Caracteristici: nivel de performanţă, cerințe de calitate, de conformitate și garanție, dimensiuni, ambalare, etc.

 

Termen de valabilitate ofertă

Termen de valabilitate a ofertei – interval de timp care începe să curgă din momentul deschiderii ofertelor, în cursul căruia oferta produce efecte juridice. Perioada de valabilitate este indicată de către AC în documentaţia de atribuire şi de către participant în textul ofertei.

 

Valoare achiziție

Valoare achiziție - costul total estimat de către autoritatea contractantă pentru procedura de achiziție. Se indică fără TVA.


Distribuiți pe rețelele sociale :
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn