Proceduri electronice de achiziții

February 04, 2019 05:17

 

 Titlu achiziție

 Descriere achiziție

 Valoare achiziție

 Pasul minim

 Obiect achiziție

 Documente

-COP pentru bunuri/servicii

-COP lucrări

- licitație deschisă pentru bunuri/servicii

- licitație deschisă lucrări

 Perioadă de clarificări

 Perioadă depunere oferte

 Publicare proceduri de achiziții electronice

 

Titlu achiziție

Se indică denumirea procedurii de achiziție.  Denumirea este recomandat să fie scurtă și clară, pentru o afișare optimă a anunțului pe platformele de achiziții.

Exemplu 1: Achiziție utilaj agricol

Exemplu 2: Produse alimentare

 

Descriere achiziție

Se completează o scurtă descriere a obiectului achiziției. Dacă se atașează documente cu descriere detaliată a obiectului achiziției, descrierea achiziției poate face referință la document, fără a include prea multe detalii.

Exemplu 1: Secerătoare mecanică, cu livrare în or. Bălți
Exemplu 2: Produse alimentare conform specificației

 

Valoare achiziție

Se indică valoarea estimativă planificată de către autoritatea contractantă pentru procedura de achiziție, reieșind din valoarea contractelor precedente, rezultatele studiilor de piață, estimări, resurse bugetate, etc.

Valoarea indicată nu va include TVA.

Pragurile valorice în achiziții publice: 

 

Achizițiile publice de valoare mică:

a)   pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decât cele menționate la lit. c) – până la 200 000 lei;

b)   pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – până la 250 000 lei;

c)   pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice – până la 400 000 lei.

 

Cererea ofertelor de prețuri:

a)  pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – de la 200 000 lei

b)  pentru contractele de achiziţii publice de lucrări– de la 250 000 

 

Licitație deschisă:

a)  pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii– de la 800 000 lei;

b)  pentru contractele de achiziţii publice de lucrări– de la 2 000 000 lei.

 

Pas minim

Pasul minim poate fi indicat în valoare numerică, sau % din valoarea totală a achiziției

O valoare prea mică a pasului minim poate crea condiții pentru ajustări nerelevante în procesul de licitare. O valoare prea mare a pasulului minim poate demotiva participanții să liciteze, mai ales în cazul produselor care se vând la marje comerciale foarte mici.

 

Obiect achiziție

Obiectul contractului de achiziției este definit în conformitate cu sistemul unic de clasificare a achiziţiilor publice, cu atribuirea codului CPV corespunzător produsului/serviciului achiziționat. 
Autoritatea contractantă identifică codul CPV care să descrie cel mai bine obiectul de achiziție. Dacă nu există un CPV care corespunde exact necesităților, se va selecta un cod CPV general. Nu este permisă divizarea artificială a achizițiiei prin încheiere de contracte separate în scopul aplicării altei proceduri de achiziții decât prevede legislația în vigoare.  

 

În descrierea obiectului achiziției nu este permisă indicarea unei anumite origini, mărci, brevet de invenţie, licenţe de producere, care ar avea ca efect favorizarea sau excluderea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Se admite o astfel de indicaţie, ca excepție, în situaţia în care nu este posibilă o descriere suficient de precisă a obiectului de achiziție și o astfel de referință este inevitabilă, doar însoţită de menţiunea "sau echivalent".Documente 

 

 COP pentru achiziție de bunuri/servicii  

La crearea procedurii de achizitie/anunțul de participareautoritatea contractantă (AC) are obligația să încarce în sistemul electronic de achiziții următoarele fișiere:


DUAE - formular tipizat, adaptat conform specificului fiecărei proceduri în parte de către AC, (Ordinul MF nr. 177 din 09.10.2018)   https://tender.gov.md/ro/content/formularul-standard-al-documentului-unic-de-achizi%C8%9Bii-european

Anunțul/Invitația de participare 
https://tender.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-de-participare, care trebuie să conțină toată informația specificată în Anexa 3 la legea 131/2015.

 

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri
https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C8%9Bia-standard-pentru-realizarea-achizi%C5%A3iilor-publice-de-bunuri-%C8%99i-servicii-prin completată de către AC. (Ordinul MF nr. 175 din 05.10.2018), inclusiv:

 

 - Formulare pentru depunerea ofertei (conform modelului din Documentația standard în format Word) ce urmează a fi completate ulterior de către operatorii economici,

- Lista bunurilor/serviciilor ce constituie obiectul de achiziție cu descrierea acestora (specificații tehnice și de preț), în format redactabil conform modelului din Documentația standard,

- Alte documente, după caz, ce țin de descrierea cerințelor tehnice pentru bunurile/serviciile ce constituie obiectul de achiziție.

- După caz, lista factorilor de evaluare cu algoritmul de calcul a punctajului, în cazul evaluării ofertelor după criteriul de evaluare altul decît cel mai mic preț.

- Formular de contract de achiziție.

 

Notă! Dacă evaluarea ofertelor va fi efectuată pentru fiecare poziție în parte, în cazul dat fiecare poziție este considerată ca lot aparte și urmează a fi introdusă în sistem respectiv ca lot aparte cu documente însoțitoare după caz. Totodată, e necesar să se țină cont de fatul că dacă autoritatea contractantă, nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi (Art. 372, alin. 3 din Legea privind achizițiile publice).

 

 COP pentru achiziție de lucrări  

La crearea procedurii de achizitie/anunțul de participare autoritatea contractantă (AC) are obligația să încarce în sistemul electronic de achiziții următoarele fișiere:

 

DUAE (formular tipizat, adaptat conform specificului fiecărei proceduri în parte de către AC), (Ordinul MF nr. 177 din 09.10.2018) https://tender.gov.md/ro/content/formularul-standard-al-documentului-unic-de-achizi%C8%9Bii-european

 

Anunțul/Invitația de participare
https://tender.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-de-participare, care trebuie să conțină toată informația specificată în Anexa 3 la legea 131/2015,

 

- Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C8%9Bia-standard-pentru-realizarea-achizi%C5%A3iilor-publice-de-lucr%C4%83ri (Ordinul MF nr. 176 din 05.10.2018)completată de către AC, inclusiv:

 

 - Formulare pentru depunerea ofertei (în format Word) ce urmează a fi completate ulterior de către operatorii economici,

 - Caiete de sarcini. (Formularul de deviz nr. 1 - lista cu cantitațile de lucrări ce constituie obiectul de achiziție), în format redactabil,

 - Alte documente, după caz, ce țin de descrierea cerințelor tehnice pentru lucrările ce constituie obiectul de achiziție.

 - După caz, lista factorilor de evaluare cu algoritmul de calcul a punctajului, în cazul evaluării ofertelor după criteriul de evaluare altul decît cel mai mic preț.

 - Formular de contract de achiziție.

 

 Licitație deschisă pentru achiziție de bunuri/servicii 

La crearea procedurii de achizitie/anunțul de participare AC are obligația să încarce în sistemul electronic de achiziții următoarele fișiere:

 

DUAE (formular tipizat, adaptat conform specificului fiecărei proceduri în parte de către AC), (Ordinul MF nr. 177 din 09.10.2018) https://tender.gov.md/ro/content/formularul-standard-al-documentului-unic-de-achizi%C8%9Bii-european

 

Anunțul/Invitația de participare
https://tender.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-de-participare, care trebuie să conțină toată informația specificată în Anexa 3 la legea 131/2015,

 

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C8%9Bia-standard-pentru-realizarea-achizi%C5%A3iilor-publice-de-bunuri-%C8%99i-servicii-prin (Ordinul MF nr. 173 din 05.10.2018) în cazul achiziționării de bunuri,

sau Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C8%9Bia-standard-pentru-realizarea-achizi%C5%A3iilor-publice-de-servicii (Ordinul MF nr. 174 din 05.10.2018) în cazul achiziționării de servicii, completată de către AC, inclusiv:

 - Formulare pentru depunerea ofertei (conform modelului din Documentația standard în format Word) ce urmează a fi completate ulterior de către operatorii economici,

 - Lista bunurilor/serviciilor ce constituie obiectul de achiziție cu descrierea acestora (specificații tehnice și de preț), în format redactabil conform modelului din Documentația standard,

 - Alte documente, după caz, ce țin de descrierea cerințelor tehnice pentru bunurile/serviciile ce constituie obiectul de achiziție.

 - După caz, lista factorilor de evaluare cu algoritmul de calcul a punctajului, în cazul evaluării ofertelor după criteriul de evaluare altul decît cel mai mic preț.

 - Formular de contract de achiziție.

 

Notă! Dacă evaluarea ofertelor va fi efectuată pentru fiecare poziție în parte, în cazul dat fiecare poziție este considerată ca lot aparte și urmează a fi introdusă în sistem respectiv ca lot aparte cu documente însoțitoare după caz. Totodată, e necesar să se țină cont de fatul că dacă autoritatea contractantă, nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi (Art. 372, alin. 3 din Legea privind achizițiile publice).

 

 Licitație deschisă pentru achiziție de lucrări  

La crearea procedurii de achizitie/anunțul de participare AC are obligația să încarce în sistemul electronic de achiziții următoarele fișiere:

 

DUAE (formular tipizat, adaptat conform specificului fiecărei proceduri în parte de către AC), (Ordinul MF nr. 177 din 09.10.2018) https://tender.gov.md/ro/content/formularul-standard-al-documentului-unic-de-achizi%C8%9Bii-european

 

Anunțul/Invitația de participare
https://tender.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-de-participare, care trebuie să conțină toată informația specificată în Anexa 3 la legea 131/2015,

 

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C8%9Bia-standard-pentru-realizarea-achizi%C5%A3iilor-publice-de-lucr%C4%83ri (Ordinul MF nr. 176 din 05.10.2018), completată de către AC, inclusiv:

 - Formulare pentru depunerea ofertei (conform modelului din Documentația standard în format Word) ce urmează a fi completate ulterior de către operatorii economici,

 - Caiete de sarcini. (Formularul de deviz nr. 1 - lista cu cantitațile de lucrări ce constituie obiectul de achiziție), în format redactabil,

 - Alte documente, după caz, ce țin de descrierea cerințelor tehnice pentru lucrările ce constituie obiectul de achiziție.

 - După caz, lista factorilor de evaluare cu algoritmul de calcul a punctajului, în cazul evaluării ofertelor după criteriul de evaluare altul decît cel mai mic preț.

 - Formular de contract de achiziție.

 

 

Perioadă de clarificări

 

 

Perioadă depunere oferte

Perioadă în care furnizorii înregistrați pe platforma de achiziții pot depune oferte de participare. Durata perioadei de depunere a ofertelor este determinată de autoritatea contractantă în dependență de complexitatea achiziției, dar nu mai puțin de 2 zile.
Ofertele se depun online, accesând opțiunea depune oferte. Depunerea ofertelor nu este posibilă după încheierea perioadei depunere indicate în sistem.

În perioada de depunere oferte autoritatea contractantă NU poate modifica condițiile achiziției.

Ofertele depuse pe platforma comercială se publică în Baza de Date Centrală, unde se stochează până la deschidere. Autoritatea contractantă nu va primi informație despre ofertele depuse ți participanți decât după deschiderea ofertelor.

 

Publicare proceduri de achiziții electronice

Procedurile de achiziție electronică se lansează pe una din platformele comerciale acreditate. După publicarea procedurii informația este transmisă în Baza de Date Centrală de unde este preluată de celelalte platforme de achiziții și portalul informațional MTender.


Distribuiți pe rețelele sociale :
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn