Contestații

February 04, 2019 05:32

Orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziţie publică un act al autorităţii contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.


Operatorul economic (OE) poate contesta:

- documentația de atribuire:

 • cerințe de calificare, specificații tehnice, criterii de atribuire,
 • menționarea în documentația de atribuire a unor mărci, producători, denumiri de tehnologii, fără sintagma ”sau echivalent”-
 • lipsa răspunsului, sau răspuns evaziv la întrebările de clarificare
 • forma garanției de participare
 • nedivizarea achiziției pe loturi
 • clauze contractuale inechitabile
 • altele

 

- rezultatele procedurii 

 • respingerea ofertei și/sau lipsa motivelor respingerii ofertei
 • prețul neobișnuit de scăzut al altor participanți
 • documentele de claificare  și/sau modul de evaluare a altor participanți
 • anularea fără temei legal a procedurii de atribuire
 • altele

   

OE poate sesiza Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor prin depunerea unei contestări în termen de: 

 

 -  10 zile - începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă a unui act al autorităţii contractante considerat nelegal, dacă valoarea contractului care urmează să fie atribuit este egală cu sau mai mare decît pragurile:


a) bunuri şi servicii – 2 300 000 MDL
b) lucrări – 90 000 000 MDL
c) servicii sociale și alte servicii specifice – 13 000 000  de lei.

 

-  5 zile - în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, este mai mică decît pragurile prevăzute mai sus.

 

Notă! Contestațiile referitor la actele autorității contractante emise înainte de deschiderea ofertelor pot fi depuse nu mai târziu de data-limită de depunere a ofertelor stabilită în anunțul de participare.

Contestațiile depuse după expirarea termenului prescris sunt respinse.

 

În cazul contestației incomplete, ANSC va solicita contestatorului prezentarea informației adiționale în termen de 5 zile de la înștiințare. Dacă contestatorul nu se conformează solicitării ANSC, contestația este respinsă.

ANSC poate solicita și punctul de vedere al autorității contractante (AC), iar AC este obligată să răspundă la orice solicitare ANSC în termen de maxim 5 zile de la data solicitării. Lipsa punctului de vedere al AC nu împiedică soluționarea contestației.

 

Testați-vă cunoștințele în domeniu! Procedura de contestare în achiziții publice

 

Contestațiile pot fi depuse și online, pe site-ul ANSC. Formularul contestației depus online va fi semnat electronic. 

ANSC recomandă utilizarea formularului-tip elaborat în acest sens.


Date de contact ANSC 

Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4  MD-2001  E-mail contestatii@ansc.md
Tel. +373 22 820 652  Fax  +373 22 820 651
 

Distribuiți pe rețelele sociale :
 • Google+
 • Pinterest
 • Instagram
 • LinkedIn