Depunere oferte electronice

February 04, 2019 05:20

 

Recepționare invitații de participare

Pentru a recepționa invitații de participare la procedurile de achiziții lansate prin intermediul sistemului MTender indicați Domenii de interes în profilul companiei. La lansarea procedurilor care corespund criteriilor indicate (CPV, regiune) sistemul vă notifică automal pe adresa de mail indicată la înregistrare.

 

Pregătire oferte

Ofertele de participare urmează a fi pregătite în corespundere cu cerințele din descrierea procedurii de achiziție (obiect achiziție, Caiet de sarcini, cerințe de calificare, etc.).

Un element comun al motivelor de descalificare ofertelor este analiza insuficientă a condițiilor procedurilor de achiziții și cerințelor specificate în documentația de atribuire. Pentru a evita erorile la pregătirea ofertelor (ошибки при подаче оферт) și exclude interpretările greșite ale specificațiilor tehnice și condițiilor de participare, în perioada de clarificări pot fi adresare întrebări autorității contractante.

 

Valoare ofertă

Valoarea ofertei se indică fără TVA și poate depăși valoarea estimativă a procedurii de achiziție, dar rămâne la discreția autorității contractante să accepte sau nu o ofertă mai mare.

Valoarea ofertei se completează separat, în forma de depunere oferte, pentru a fi transmisă în Baza de Date Centrală a sistemului MTender pentru procedura de licitare.

În cazul procedurilor cu licitație electronică, după deschiderea ofertelor, pe durata celor 3 runde de licitare, participanții pot modifica valoarea ofertei ținând cont de ofertele concurente. Valoarea poate fi micșorată cu o sumă mai mare sau egală cu Pasul minim indicat în condițiile procedurii de achiziție.

 

În cazul procedurilor de achiziție fără licitație electronică, valoarea indicată la depunerea ofertei este considerată finală și nu va putea fi modificată după deschiderea ofertelor.

 

Depunere oferte

Ofertele se depun online pe platforma de achiziții, accesând opțiunea depuneți oferta. Depunerea ofertelor este posibilă exclusiv în perioada de depunere indicată în sistem. Documentele atașate sunt transmise în Baza de Date Centrală în momentul publicării ofertei și se păstrează acolo până la deschiderea ofertelor. 


Atenție! După publicarea în Baza de Date Centrală documentele nu pot fi șterse. În cazul în care este necesară modificarea acestora se creează versiuni noi ale documentelor existente.

 

În cazul participării la mai multe loturi, oferta se depune pentru fiecare lot separat. Documentele care se referă la toate loturile pot fi atașate în secțiunea Documente generale și vor fi atribuite automat tuturor loturilor pentru care este depusă oferta. 

 

Documentele ofertei

La atașarea documentelor se indică tipul documentului după cum urmează:

 

Ofertă tehnică
-Specificații tehnice
-Garanție de bună execuție
-Lista subcontractori
-Planul de lucrări

 

Ofertă financiară
-Ofertă financiară
-Specificația de preț

 

Documente de eligibilitate
-DUAE

Formularele DUAE generate de către Autoritatea contractantă electronic conțin mențiunea ”Acest formular a fost generat electronic și poate fi completat pe DUAE.md” și pot fi completate online utilizând serviciul DUAE.md

 

Documente de calificare
-Situația financiară
-Resurse financiare
-Experiență profesională
-Echipament
-Angajați
-Capacitate managerială

 

Alte Documente 
-Garanții
-Autorizații
-Asigurări

 

Atenție! Documentele ofertei în mod obligator se semnează electronic. Lipsa semnăturii electronice constituie motiv de descalificare.

 

Publicare oferte

Ofertele depuse pe platformele de achiziții sunt transmise în Baza de Date Centrală (BDC) în momentul publicării și se păstrează centralizat până la deschiderea ofertelor.

Autoritatea contractantă nu recepționează informație despre participanți decât după deschiderea ofertelor.

Atenție! Oferta creată va fi înregistrată pentru participarea la procedura de achiziții doar dacă este publicată! În caz contrar, oferta rămâne cu statut creat, nu este transmisă în BDC, respectiv nu va fi înregistrată la procedura de achiziție și este vizibilă doar în cabinetul personal al utilizatorului care a creat-o.

 

Comision de participare

Pentru participarea la procedurile de achiziție în valoare mai mare de 10 000 lei se percepe un comision în conformitate cu Tarifele în vigoare.

Plățile pot fi efectuate prin transfer bancar, sau serviciul MPay.

Pentru activarea ofertei plata se efectuează până la expirarea termenului de depunere oferte.

În cazul anulării ofertei de către participant, sau în cazul anulării procedurii de achiziție de către autoritatea contractantă, comisioanele achitate sunt restituite participanților.

 

Modificare oferte

Modificarea ofertei depuse (valoare, documente atașate) este admisă atât până la publicarea în Baza de Date Centrală, cât și după publicare, până la expirarea termenului de depunere oferte.

După modificări oferta se va publica repetat pentru actualizarea ofertei stocate în Baza de Date Centrală.

 

Anulare oferte

Anularea ofertei depuse este admisă atât până la publicarea în Baza de Date Centrală, cât și după publicare, până la expirarea termenului de depunere oferte.

Dacă până la momentul anulării a fost achitat comisionul de participare, suma este restituită.


Distribuiți pe rețelele sociale :
  • Google+
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn